ಪರಸಂಗದ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ (1978)

ಸಾಹಿತ್ಯ: ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡ
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

ತೇರಾ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ನೇಸರು ನಗುತಾನೆ..
ಮರಗಿಡ ತೂಗ್ಯಾವೆ…
ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ್ಯಾವೇ…
ಬೀರ್ಯಾವೇ, ಚೆಲುವಾ ಬೀರ್ಯಾವೇ
ಬಾ, ನೋಡಿ ನಲಿಯೋಣ ತಮ್ಮಾ
ನಾವ್, ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ ತಮ್ಮಾ

ಬೇಲಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಹೂವು ಅರಳ್ಯಾವೆ
ಆ ಹೂವ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಕುಳಿತ್ಯಾವೆ
ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಾಳೆ ಬಳುಕ್ಯಾವೆ
ಆ ಬಾಳೇ ವನವೇ ನಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ತಂದ್ಯಾವೆ
||ಕುಂತರೆ ಸೆಳೆವ, ಸಂತಸ ತರುವ||
ಹೊಂಗೆ ತೊಂಗೆ ತೂಗಿ ತೂಗಿ
ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಯಾವೇ

ತೇರಾ ಏರಿ ಅಂಬರದಾಗೆ ನೇಸರು ನಗುತಾನೆ..
ಮರಗಿಡ ಕೂಗ್ಯಾವೇ…
ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ್ಯಾವೇ…
ಮರಗಿಡ ಕೂಗ್ಯಾವೇ…
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡ್ಯಾವೇ…

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚ ಹಚ್ಚಗೆ ಹಾದಿ ತೆಗೆದಾವೆ
ಆ ಹಾದಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಿದ್ಯಾವೆ
ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಮೌನ ತಳೆದಾವೆ
ಆ ಮೌನವ ಗಾನ ಎಲ್ಲರ ಮನಸಾ ಸೆಳೆದಾವೆ
||ಭಾವಾ ಬಿರಿದು, ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ||
ಮಾವು ಬೇವು ತಾಳೆ ತೆಂಗು
ಲಾಲಿ ಹಾಡ್ಯಾವೆ ||ತೇರಾ ಏರಿ…||

ಭೇದಭಾವ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ದೇನೆ
ಆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಬೆಳಕ ನಮಗೆ ನೀಡ್ಯಾನೆ
ಗಾಳಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಜಗವ ನಡೆಸ್ಯಾನೆ
ಆ ಸಿರಿಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಬಾಳು ಸವಿಜೇನೆ
||ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದೆ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದು||
ನಗುತ ನಗುತ ನಾವು ನೀವು ಸವಿಯುವ ಸುಖವನ್ನೇ