1. ಜಗಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು
2. ಕಣ್ಣು ನಾಲಗೆ ಕಡಲು
3. ನಾಡಾಡಿ
4. ಮೌನ ಸ್ಪಂದನ
5. ಏಳು ಬೀಳಿನ ಹಾದಿ
6. ಕುದಿಯುವ ಕುಲುಮೆ
7. ಚದುರಂಗದ ಕುದುರೆಗಳು
8. ಯುಗವಾಣಿ
9. ಐವತ್ತರ ಐಸಿರಿ
10. ಬದುಕು ತೋರಿದ ಬೆಳಕು
11. ಹೊಸ ಹೊನಲು
12. ಲೋಕಾಯಣ
13. ನಿಕ್ಷೇಪ
14. ಗೆಯ್ಮೆ