1. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ
2. ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ
3. ನೂರೆಂಟು ನಮನ
4. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ