1. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ
2. ಜಿವಂತ ಜಾನಪದ
3. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ
4. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ
5. ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ
6. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
7. ನವ್ಯ ನಿಕಷ
8. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಹಿತ್ಯ
9. ಅಭಿಮುಖ
10. ನಮ್ಮ ನಾಡು – ನಮ್ಮ ನುಡಿ
11. ರಮ್ಯವಾದ
12. ಅಭಿರುಚಿ
13. ಅಭ್ಯುದಯ
14. ಕನ್ನಡ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ
15. ಅಭಿನವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ
16. ಗಾರುಡಿಗ ಕವಿ
17. ಅಪೂರ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ
18. ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿ
19. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರಥಿ
20. ತವನಿಧಿ
21. ಆಸ್ವಾದ
22. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರಧಿ
23. ಅಧ್ಯಯನ ಅನಾವರಣ
24. ವಾಗಾರ್ಥ ವಾರಿಧಿ